Hội đồng Quản trị:
Trần Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hồng Quang - Phó chủ tịch HĐQT
  Trần Ngọc Đính

- Thành viên HĐQT

Tô Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Danh  - Thành viên HĐQT
Ban Tổng Giám Đốc:
Trần Ngọc Đính - Tổng Giám Đốc
        Vũ Ngọc Văn - Phó Tổng Giám Đốc CN-KTSX
Kế toán trưởng:
        Nguyễn Thị Thúy Hoa - Kế Toán Trưởng
Ban kiểm soát:
        Nguyễn Văn Huynh - Trưởng Ban Kiểm Soát
        Lâm Thế Dũng - Thành Viên Ban Kiểm Soát
       Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành Viên Ban Kiểm Soát