Hội đồng Quản trị:
        Nguyễn Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT
        Vũ Cao Trung - Phó CT HĐQT
        Trần Quốc Hùng - Thành viên HĐQT
        Chay Yue Kai - Thành viên HĐQT
Ban Tổng Giám Đốc:
        Trần Quốc Hùng - Tổng Giám Đốc
        Nguyễn Văn Định - Phó Tổng Giám Đốc
        Đặng Vĩnh Thọ - Phó Tổng Giám Đốc
        Vũ Ngọc Văn - Phó Tổng Giám Đốc
Kế toán trưởng:
        Lê Văn Hòa - Kế Toán Trưởng
Ban kiểm soát:
        Vũ Đức Tâm - Trưởng Ban Kiểm Soát
        Lê Thanh Hải - Thành Viên Ban Kiểm Soát
        Lê Thị Diệu Phú - Thành Viên Ban Kiểm Soát