Sản phẩm 

 

Về quy mô, cơ cấu: Gồm 4 nhà máy trực thuộc, 3 công ty con, 3 công ty liên doanh liên kết.

 

Nhà máy trực thuộc 

 

     a. Nhà máy Xe tơ I:
 
     - Địa chỉ: 22- Quang Trung – Phường II – thành phố Bảo Lộc – Lâm Đồng:
 
     - Nhiệm vụ: Sản xuất các mặt hàng tơ sợ theo yêu cầu của tổng công ty; lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất và các chương trình đầu tư theo chỉ đạo của TCT.
 
     b. Nhà máy dệt lụa Kimono:
 
     - Địa chỉ: 20, Quang Trung, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
 
     - Nhiệm vụ: Sản xuất các mặt hàng tơ sợ theo yêu cầu của tổng công ty; lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất và các chương trình đầu tư theo chỉ đạo của TCT.
 
     c. Nhà máy Xe tơ V:
 
     - Địa chỉ: Quốc lộ 20, Xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 
     - Nhiệm vụ: Sản xuất các mặt hàng tơ sợ theo yêu cầu của tổng công ty; lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất và các chương trình đầu tư theo chỉ đạo của TCT.
 
     d. Nhà máy xe tơ II:
 
     - Địa chỉ: Quốc lộ 20, Xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
 
     - Nhiệm vụ: Sản xuất các mặt hàng tơ sợ theo yêu cầu của tổng công ty.

 

Công ty con 

 

     a. Công ty cổ phần Xe tơ Thái Bình:

     - Địa chỉ: thành phố Thái Bình

     b. Công ty cổ phần SIMEXCO:

     - Địa chỉ: 16 Đinh Công Tráng, quận I, Tp Hồ Chí Minh.

     c. Công ty cổ phần Giống tằm Thái Bình:

     - Địa chỉ: Thành phố Thái Bình

 

Công ty liên doanh và liên kết 

 

     Công ty liên doanh: Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Mỹ cảnh (City View).

     Địa chỉ: Tại 12, Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Tp Hồ Chí Minh

     Công ty liên kết:

     a. Công ty Tơ lụa Hà Nội, Gia Lâm Hà Nội.

     b. Công ty cổ phần giống tằm Bảo Lộc.