Năm 1995: 

Đạt 16 đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển giống dâu, giống tằm, và phòng trừ bệnh tằm Cấp Bộ và Cấp Nhà Nước.

Năm 1995: 
Được Ủy Ban Giải Thưởng Thương mại quốc tế tại Tây Ban Nha tặng Cúp vàng “Uy tín thương mại Quốc Tế 1995